لیست فرآیندهای پرداختی  
نوع فرآیند جهت پرداخت الکترونیک انتخاب
1- کليه خدمات آزمايشگاهها و کارگاهها (ساها-ساتا)
2 - خريد کارت اعتباري جهت ثبت نام بر اساس سوابق تحصيلي
3- مراکز رشد
4- مراکز علمي تحقيقاتي
5 - طرحهاي برون دانشگاهي
6- دفتر توانمندسازي (دفتر مطالعات)
7- فروش بليط فيلم ( ويدئو کلوپ )
8- باشگاه پژوهشگران جوان
9- اجاره بها
10- جريمه کتاب جهت کتابخانه
11- انجمنهاي علمي
12- استفاده از امکانات ورزشي
13- فروش اسناد مناقصه/مزايده
14- گردشي - اياب ذهاب دانشجويي
15- اجاره بهاي خوابگاه (دانشجوي مهمان)
16- انتشارات
17- کتابفروشي
18- اجاره بها مهمانسرا
19- پارکينگ
20- سلف سرويس و امور تغذيه
21- دفتر مشاوره دانشجويي
22 - هزينه اردوهاي دانشجويي